10. Kesä, 2018

Tietosuojaseloste

FoodHR Oy:n tietosuojaseloste yrityskontakteille
Laatimispäivä: 25.5.2018
Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.
1. Rekisterinpitäjä
FoodHR Oy y-tunnus 2819893-6
Yhteystiedot:
Kylänpääntie 48
21500 Piikkiö
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
FoodHR Oy
foodhr@outlook.com
2. Rekisteröidyt
Rekisterissä on rekisteröity FoodHR Oy:n yrityskontakteja ja yhteyshenkilöitä.
3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterin pitämisen peruste on rekisteröidyn suostumus, sekä lakisääteiset velvoitteet.
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
Rekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeen asiakassuhteen hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen; analysointiin ja tilastointiin sekä palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.


4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yrityksen perustiedot:
Yrityksen nimi sekä y-tunnus, toimiala, osoite, postinumero ja -toimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä laskutustiedot.
Yrityksen yhteyshenkilöiden perustiedot:
Nimi sekä titteli, osoite, postinumero ja -toimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
Tarjous-, sopimus-, ja tilaustiedot sekä muut tarvittavat dokumentit.
Yhteydenottojen kuten sähköpostien ja puheluiden perusteella todennetut tiedot.
5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen
foodhr@outlook.com
Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan säännönmukaisesti:
 Yhteyshenkilöltä itseltään suhteen syntyessä
 Yhteyshenkilöltä itseltään yhteydenpidon eri muotojen kautta
 Yritysrekistereistä
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
FoodHR OY joutuu mahdollisesti luovuttamaan tietoja asiakasyritykselle henkilöstöhallinnon projekteja varten esimerkiksi rekrytointi tai henkilöarviointi. Luovuttaja sekä mahdollisesti luovutuksensaajat ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.
FoodHR on varmistanut, että kaikki yhteistyökumppanit noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.
8. Käsittelyn kesto
 Käsittelyn kesto on oletuksena toistaiseksi, ellei erikseen muuta sovita.
9. Henkilötietojen käsittelijä
Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja. Rekisterinpitäjä voi myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.
10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
FoodHR ei käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.